Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez sklep internetowy www. kaiserhofsklep.pl, zwanego dalej „Sklepem”.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem strony internetowej oraz realizuje zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 3. Korzystanie z usług Sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu w całości.

§ 2 Definicje

 1. Sklep – Fromażeria Kaiserhof, prowadzący sprzedaż produktów za pośrednictwem strony internetowej, pod adresem www.kaiserhofsklep.pl.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług Sklepu.
 3. Sprzedawca – Fromażeria Kaiserhof Wojciech Masłowski z siedzibą pod adresem: ul. Piastowska 3/10, 40-005 Katowice i posiadający NIP 6492198116 oraz REGON 389767651. Adres e-mail: sklep@kaiserhofsklep.pl
 4. Produkt – towary dostępne w ofercie Sklepu, które Klient może zamówić.

§ 3 Informacje ogólne

 1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby zapewnić rzetelne informacje na temat oferowanych produktów, w tym ich opisy, ceny, dostępność i inne istotne informacje.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, w tym zmiany cen, dostępności produktów, promocji.
 3. Wszystkie zdjęcia i grafiki prezentowane na stronie Sklepu mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych produktów.

§ 4 Zasady składania zamówienia

 1. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie poprzez sklep internetowy.
 2. Klient jest zobowiązany do rejestracji konta w Sklepie, podając swoje dane osobowe przed złożeniem zamówienia.
 3. Klient ma obowiązek podawania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych podczas składania zamówienia.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku wypełnienia formularza zamówienia w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem lub w przypadku wystąpienia innych uzasadnionych powodów.

§ 5 Ceny i płatności

 1. Wszystkie ceny produktów widoczne w Sklepie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Koszt dostawy jest uwzględniony w cenie produktu i zostanie wyświetlony w trakcie składania zamówienia. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu
 4. Sklep akceptuje następujące formy płatności: karty płatnicze, przelewy bankowe, przelewy błyskawiczne oraz PayPal
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu pełnej płatności.
 6. Zamówienia złożone do godziny 12.00 są wysyłane w ciągu 24h.

§ 6 Dostawa

 1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby zamówione produkty zostały dostarczone w terminie i w dobrym stanie.
 2. Koszt dostawy będzie widoczny na stronie podczas składania zamówienia.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, takich jak sytuacje losowe, opóźnienia kurierskie.

§ 7 Zwroty i reklamacje

Oświadczenie należy wysłać drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 2.

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

Oświadczenie należy wysłać drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 2.

W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona po wskazaniu przez Klienta numeru rachunku bankowego lub W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami”)

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawartej między Sklepem a Klientem.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywać od daty ich publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 4. Ewentualne spory między Sklepem a Klientem będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sklepu. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest sklep stacjonarny: Fromażeria kaiSERhof, ul. Piastowska 3/10, 40-005 Katowice  
 5. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania strony internetowej. Kupujący powinien poinformować Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu strony. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki przerwy w działaniu strony internetowej i awarie techniczne.
 6. Klient może skontaktować się z obsługą klienta Sklepu za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na stronie internetowej.

RODO

Dane osobowe:

a) Administratorem danych osobowych jest Fromażeria Kaiserhof, z siedzibą pod adresem ul. Piastowska 3/10, 40-005 Katowice oraz numerem NIP 6492198116. Administrator jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych Klientów.

b) Dane osobowe Klientów są zbierane w celu realizacji zamówień, dostarczania towarów, świadczenia usług oraz w celach marketingowych, pod warunkiem uzyskania zgody Klienta.

c) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami RODO i w celach określonych w niniejszym rozporządzeniu.

 1. Prawne podstawy przetwarzania danych osobowych:

a) Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się na podstawie:

 1. Wyraźnej zgody Klienta;
 2. Wykonania umowy sprzedaży lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy;
 3. Spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych;
 4. Prawnego interesu Administratora danych.

b) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Klient ma prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

 1. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych:

a) Sklep może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje płatnicze.

b) Dane osobowe są przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień, świadczenia usług, dostarczania informacji marketingowych i zgodnie z prawem.

 1. Ochrona danych osobowych:

a) Administrator danych osobowych podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą i kradzieżą.

b) Dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnione osoby, które są zobowiązane do zachowania poufności.

 1. Prawa Klientów:

a) Klienci mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia.

b) W celu skorzystania z tych praw, Klient powinien skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem podanych danych kontaktowych.

 1. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom:

a) W celu realizacji zamówień i świadczenia usług, Sklep może przekazywać niezbędne dane osobowe innym podmiotom, takim jak dostawcy usług płatniczych, firmy kurierskie.

b) Dane osobowe nie będą sprzedawane, wynajmowane ani udostępniane innym firmom w celach marketingowych bez wyraźnej zgody Klienta.

 1. Pliki cookies i technologie śledzenia:

Sklep może stosować pliki cookies i inne technologie śledzenia w celu analizy zachowań Klientów, dostosowania treści i personalizacji doświadczenia zakupowego.

 1. Kontakt i zgłaszanie naruszeń:

Klienci mogą skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na stronie Sklepu w celu zgłoszenia naruszeń prywatności, pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych.

 1. Aktualizacje rozporządzenia:

Niniejsze rozporządzenie o ochronie danych osobowych może ulec zmianie w wyniku aktualizacji przepisów lub zmian w działalności Sklepu. Aktualizacje będą publikowane na stronie internetowej Sklepu, a Klienci zostaną poinformowani o istotnych zmianach.